Danh mục

Hệ thống cầu trước

Hệ thống Cầu trước Mitsubishi Mirrage bao gồm các chi tiết chính:

Láp trước mitsubishi Mirage

Láp trước lái xe Mitsubishi Mirage

Láp trước phụ xe Mitsubishi Mirage

Chuông láp Mitsubishi Mirrage

Phớt láp Mitsubishi Mirage

Bi moay ơ trước Mitsubishi Mirage

Ngõng moay ơ trước Mitsubishi Mirage

Bu lông tắc kê Mitsubishi Mirage